Algemene Voorwaarden Tov Hazel Opslag N.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op een overeenkomst tot bewaarneming van edelmetalen.

1.2 In deze AV wordt verstaan onder:

A. Klant: degene die de edelmetalen in bewaring geeft (bewaargever);

B. THO: Tov Hazel Opslag N.V. (bewaarnemer);

C. Overeenkomst: de overeenkomst waarin THO zich tegenover de klant verbindt om de edelmetalen voor de klant te bewaren en deze op eerste afroep van de klant aan de klant uit te leveren;

D. Edelmetalen: edelmetalen zoals goud, zilver, platina of palladium;

E. Bewaarplaats: kluisfaciliteit;

F. Inventarislijst: een door de klant en THO ondertekende lijst waarop de in bewaring gegeven edelmetalen gespecificeerd zijn vermeld.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze AV zijn uitsluitend geldig wanneer deze door THO schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. THO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze AV tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle offertes van THO kunnen te allen tijde worden herroepen.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant schriftelijk heeft laten weten de offerte van THO te accepteren dan wel op het moment dat de klant het cliënt acceptatieformulier heeft ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht.

2.3 De overeenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant feitelijk edelmetalen aan THO in bewaring geeft. In dat geval zal THO het bewaarloon naar redelijkheid vaststellen, indien vooraf geen bewaarloon werd overeengekomen.

2.4 THO heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden opslag van edelmetalen te weigeren.

2.5 Van de edelmetalen welke bij het sluiten van de overeenkomst in bewaring worden gegeven, zal een inventarislijst worden opgemaakt, die deel uitmaakt van de overeenkomst.

Artikel 3. Bewaarloon

3.1 Het bewaarloon wordt berekend over de gemiddelde prijs van de edelmetalen. De hoogte van het bewaarloon is afhankelijk van het volume, gewicht, bewaarpremie en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft. Over het bewaarloon is BTW verschuldigd.

3.2 De volgende kosten maken geen deel uit van het bewaarloon en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht:

A. Kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren maar die THO niettemin moet maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven edelmetalen of die hij moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen;

B. Kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de edelmetalen (in- en uitslagkosten).

Artikel 4. Betaling en zekerheden

4.1 Het bewaarloon en eventuele andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten dienen steeds achteraf per periode van bewaring worden betaald op basis van een door THO aan te geven betalingsmethode.

4.2 Alle kosten die de klant aan THO verschuldigd is, dienen voor (gedeeltelijke) teruggave van de edelmetalen te zijn voldaan. THO heeft een recht van retentie op de in bewaring genomen edelmetalen totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan ter zake van de gesloten overeenkomst.

4.3 Betalingstermijnen gelden als fatale termijn, waardoor de klant van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan. Vanaf het moment dat de klant in verzuim is, is THO gerechtigd wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan THO toekomende rechten.

4.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door THO moeten worden gemaakt om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen komen ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15%, met een minimum van € 150.

4.5 Tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen de klant aan THO uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden, zal THO het pandrecht verkrijgen op alle goederen van de klant, die THO te eniger tijd onder zich heeft. Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel aangaan van de bewaarnemingsovereenkomst en het in de macht van THO brengen van de goederen doordat deze zich in haar kluis bevinden.

4.6 Wanneer de betalingsachterstand van de klant meer dan 2 (twee) maanden bedraagt, gerekend vanaf de oorspronkelijke betalingsdatum, of wanneer deze betalingsachterstand de dagwaarde van de in bewaring genomen edelmetalen inclusief kosten van verkoop of ruiming overtreft, verkrijgt THO het recht om binnen een week (nadat THO de klant per aangetekende brief een laatste sommatie heeft gestuurd) de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen, het pandrecht uit te winnen en tot  (onderhandse) verkoop van de edelmetalen over te gaan. De opbrengst van de verkochte edelmetalen zal, onder aftrek van de op grond van de overeenkomst verschuldigde kosten, inclusief de kosten van de betalingsachterstand alsmede de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incasso- en verkoopkosten, aan de klant  ter beschikking worden gesteld.

4.7 De klant geeft THO toestemming om bij uitwinning van het pandrecht de openbare verkoop te vervangen door een onderhandse verkoop indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengst van de goederen. Als de opbrengst van de verkoop van de goederen de vorderingen van de THO overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk aan de klant ter hand gesteld of op zijn bankrekening overgemaakt.

Artikel 5. Einde van de overeenkomst

5.1 De klant is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

5.2 De klant is verplicht om de in bewaring gegeven edelmetalen af te halen voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van het nog niet betaalde bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de klant bijkomende kosten.

5.3 Wanneer de klant de edelmetalen niet uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn heeft afgehaald, blijven de edelmetalen bij THO in bewaring voor rekening en risico van de klant, met dien verstande dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen tot het moment waarop de edelmetalen aan de klant zijn teruggegeven dan wel deze door THO zijn verkocht of vernietigd.

5.4 THO is gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen in geval van bedrijfsbeëindiging. THO zal de opzegging in geval van bedrijfsbeëindiging schriftelijk aan de klant meedelen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Als de klant redelijkerwijs niet in staat is om de edelmetalen binnen die termijn af te halen, zal THO vervangende bewaarneming regelen en de klant daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

5.5 THO heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in de volgende gevallen:

- in geval van het overlijden van de klant, wanneer de klant onder curatele wordt gesteld of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling op de klant van toepassing wordt verklaard, aan hem/haar surseance van betaling is verleend of wanneer de klant in staat van faillissement wordt verklaard;
- indien de klant een rechtspersoon is, wanneer de rechtspersoon is ontbonden, of wanneer aan de rechtspersoon surseance van betaling is verleend dan wel de rechtspersoon in staat van faillissement wordt verklaard;
- indien de klant (zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt en de overeen komst niet of niet onder dezelfde voorwaarden door THO zou zijn aangegaan indien THO hiermee bekend zou zijn geweest.

5.6 In de in artikel 5.5 bedoelde gevallen is het bewaarloon verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin de beëindiging plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de edelmetalen terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald. De artikelen 4 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Teruggave c.q. uitlevering van de edelmetalen

6.1 De edelmetalen dienen door de klant te worden teruggenomen op het adres van de bewaarplaats, tenzij anders wordt overeengekomen, op een in overleg tussen THO en de klant vast te stellen tijdstip.

6.2 De edelmetalen worden teruggegeven aan de klant met inachtneming van artikel 4.2. Wanneer teruggave aan de klant zelf aantoonbaar niet mogelijk is, worden zij overhandigd aan degene die daartoe door de klant schriftelijk is gemachtigd. Als er geen gemachtigde is worden de edelmetalen overhandigd aan degene die uit anderen hoofde dan de overeenkomst recht heeft op teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit.

6.3 In geval van tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen edelmetalen, dient een door THO en de klant te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven edelmetalen vermeld zijn. THO kan van de klant een zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven edelmetalen daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst.

6.4 In afwijking van de artikelen 6.1 tot en met 6.3 geldt voor de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot dat aan het einde van de overeengekomen bewaarperiode de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot in principe via bemiddeling van THO worden teruggekocht. Indien de klant aan het einde van de overeengekomen bewaarperiode de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot uit bewaring haalt of door verkoopt aan een derde of wil opslaan in een ander douane entrepot, zal de klant aan THO 3% van de vervangingswaarde van de edelmetalen, als gedefinieerd in artikel 3.1, betalen en zijn de navolgende bepalingen 6.5 tot en met 6.8. van toepassing.

6.5 BTW vrije edelmetalen in douane entrepot kunnen door de klant uit bewaring worden gehaald op het adres van de bewaarplaats, op een in overleg tussen THO en de klant vast te stellen tijdstip. De BTW vrije edelmetalen in douane entrepot kunnen eveneens per koerier aan de klant worden bezorgd naar een adres in Nederland of een ander land dat behoort tot de Europese Unie, tegen voorafgaande betaling door de klant van de daaraan verbonden kosten, zoals bijvoorbeeld transportkosten. Het bepaalde in artikel 7.6 is in deze gevallen van toepassing.

6.6 Wanneer de klant de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot doorverkoopt aan een derde, is het bepaalde in artikel 7.6 niet van toepassing wanneer de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot door die derde bij THO in bewaarneming wordt gegeven en geen feitelijke afgifte aan de klant plaatsvindt. Het bepaalde in artikel 7.6 is eveneens niet van toepassing wanneer de afgifte aan de klant of een derde plaatsvindt door levering van de BTW Vrije edelmetalen in douane entrepot naar een adres buiten de Europese Unie. Aan een dergelijke levering kunnen kosten verbonden zijn welke door de klant voorafgaand aan de levering dienen te worden voldaan.

6.7 Wanneer teruggave aan de klant zelf aantoonbaar niet mogelijk is, worden de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot overhandigd aan degene die daartoe door de klant schriftelijk is gemachtigd. Als er geen gemachtigde is worden de BTW Vrije edelmetalen in douane entrepot overhandigd aan degene die uit anderen hoofde dan de overeenkomst recht heeft op teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de vervolging van dit beslag een verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit.

6.8 In geval van tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen BTW Vrije edelmetalen in douane entrepot, dient een door THO en de klant te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven BTW vrije edelmetalen in douane entrepot vermeld zijn. THO kan van de klant een zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van het nog niet teruggegeven BTW vrije edelmetalen in douane entrepot daartoe aanleiding geven of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst. Wanneer tussentijdse teruggave plaatsvindt op de wijze zoals omschreven in artikel 6.4 is het bepaalde in artikel 7.6 van toepassing.

Artikel 7. Wederzijdse rechten en verplichtingen

7.1 THO verplicht zich om de edelmetalen te bewaren en terug te geven, waarbij THO is gehouden de edelmetalen terug te geven in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Bij de bewaring zal THO de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.

7.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft de klant geen recht op toegang tot de opgeslagen edelmetalen. Wel kan de klant, met inachtneming van het in artikel 6.3 en artikel 6.4 bepaalde, gedurende de looptijd van de overeenkomst een gedeelte van de opgeslagen edelmetalen uit de bewaring onttrekken.

7.3 THO is verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze voorwaarden.

7.4 THO verplicht zich om voor alle edelmetalen voor de bewaarperiode een opslag-verzekering af te sluiten waarvan de kosten zijn verdisconteerd in het bewaarloon.

7.5 De klant is gehouden om THO te allen tijde schriftelijk te informeren in geval van adreswijziging. THO kan volstaan met het doen van mededelingen aan het laatst bekende adres van de klant.

7.6 In het geval dat BTW Vrije edelmetalen in douane entrepot aan de klant zijn geleverd, hetgeen uitsluitend mogelijk is wanneer de BTW Vrije edelmetalen in douane entrepot niet eerder binnen de Europese Unie werden ingevoerd en evenmin binnen de Europese Unie zijn geproduceerd, en de klant na afloop van de overeenkomst kiest voor teruggave als bedoeld in artikel 6.4, is THO eerst gehouden om de BTW vrije edelmetalen in douane entrepot aan de klant ter beschikking te stellen nadat door de klant invoerrechten en/of BTW heffingen zijn betaald en de klant daarvan deugdelijk bewijs aan THO kan tonen. THO kan bij een dergelijke transactie assistentie verlenen tegen betaling door de klant van een door THO vast te stellen vergoeding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Bij het niet nakomen van de op haar rustende verplichtingen is THO aansprakelijk voor de daardoor ontstane directe schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

8.2 Aansprakelijkheid voor meineed of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, geleden verlies of gemiste opdrachten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 De beperking van de aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door THO ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.4 De klant vrijwaart THO tegen alle aanspraken van derden.

8.5 De klant is aansprakelijk voor alle schade die THO heeft geleden als gevolg van door de klant in bewaring gegeven edelmetalen, alsmede alle noodzakelijke door THO gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop, betekening van deurwaardersexploten en dergelijke.

Artikel 9. Schadevergoeding

9.1 Indien en voor zover THO aansprakelijk is wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, heeft de klant recht op de volgende vergoeding: in geval van verlies of vermissing van edelmetalen vervanging in natura op basis van de koersen LONDON GOLD FIXING PM en LONDON SILVER FIXING (http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics) alsmede LONDON PLATINUM & PALLADIUM MARKET (http://www.lppm.com/statistics.aspx) van de dag volgend op het akkoord van verzekeraars en indien vervanging in natura niet mogelijk is om wat voor reden dan ook een vergoeding welke gelijk is aan de waarde die de betrokken edelmetalen zouden hebben gehad op het tijdstip waarop de vermissing of het verlies werd geconstateerd.

9.2 Voor andere dan de in artikel 9 lid 1 genoemde schade is THO niet aansprakelijk.

9.3 Direct waarneembare schade dient bij de teruggave aan THO te worden gemeld, bij gebreke waarvan THO geacht wordt de edelmetalen zonder direct waarneembare schade te hebben teruggegeven.

9.4 Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de teruggave aan THO te worden gemeld, bij gebreke waarvan THO wordt geacht de edelmetalen zonder niet-direct waarneembare schade te hebben teruggeven.

9.3 De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt van rechtswege drie maanden na de datum van teruggave van de edelmetalen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle eventuele geschillen tussen koper en verkoper welke niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter.